LUẬT ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG SỬA ĐỒI 2020 THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở

Những điều khoản và quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đầu tư và Luật Xây dựng vừa được Quốc hội thông qua mới đây sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án nhà ở và giúp chuẩn hóa quy trình thủ tục đầu tư – xây dựng.

Sau khi được Quốc hội chấp thuận và thông qua vào tháng 7, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng 2020 có ba điểm sửa đổi so với trước đây, nằm trong danh mục các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án.

Luật Đầu tư 2020 quy định, những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư nhưng không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong ba trường hợp:

Thứ nhất, nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ hai, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất có thuộc tính đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp sẽ không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.

Thứ ba, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Bên cạnh đó còn có trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.
Luật Đầu tư 2020 cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, cùng với Luật Xây dựng sửa đổi, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư. Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư sẽ tuân theo quy định của Luật Xây dựng.

Khi nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sẽ được xem là trường hợp có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.
Luật Đầu tư sửa đổi 2020 cũng quy định đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Các dự án nhà ở phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định, chủ đầu tư được xác định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng hoặc khi phê duyệt dự án hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Trong đó, đối với dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Nếu có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, những quy định và điều khoản được bổ sung, sửa đổi trong Luật Đầu tư, Luật Xây dựng 2020 còn tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở và xác lập “quy trình chuẩn” về thủ tục đầu tư xây dựng.

Thứ nhất, đó là sự thống nhất thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp sẽ không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai (bao gồm các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, gồm đất ở, đất nông nghiệp và các loại đất khác).

Thứ hai, Luật Đầu tư sửa đổi 2020 quy định đối với trường hợp có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

Thứ ba, Luật Đầu tư sửa đổi quy định, đối với trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận, thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Thứ tư, Luật Xây dựng sửa đổi đã giảm bớt bước thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, tích hợp hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở khi lập thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, khắc phục được bất cập của Luật Xây dựng 2014.

Thứ năm, Luật Đầu tư chỉ yêu cầu dự án có đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *